กำลังแสดงผลในรูปแบบ Mobile

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียน GI

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) "ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ"


# คำนำหน้า ชื่อ - สกุล หมู่ ตำบล อำเภอ ฐานะการใช้ตรา วันที่เริ่ม วันสิ้นสุด
1 นาย วิชัย สายแวว 16 ภูเงิน กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
2 นาง ศุภลักษณ์ สาลีเกิด 16 ภูเงิน กันทรลักษ์ ผู้ประกอบการ Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
3 นาง เครือวรรณ์ พรมแสง 16 ภูเงิน กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
4 นาย บัวเรียน อรุณเรือง 16 ภูเงิน กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
5 นาย อ่อนสา สมลา 2 ตระกาจ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
6 นาง นิภา บุตรโท 7 ตระกาจ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
7 นาง สมคิด สมศรี 7 ตระกาจ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
8 นาย มานัส สมสวย 7 ตระกาจ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
9 นาง สมจิตร เบิกบาน 7 ตระกาจ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
10 นาง ปรียา บริสุทธิ์ 2 ตระกาจ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
11 นาย บุญมี มาหา 2 ตระกาจ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
12 นาย บุญมี ป้องสิงห์ 8 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
13 นาง อุบล พิมพกัน 8 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
14 นาง บัวศรี ศรีทองธรรม 8 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
15 นาง ไพทูล พันต้น 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
16 นาย สมบอน สุธรรมวิจิตร 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
17 นาง สุพัตรา คำพันธ์ 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
18 นาง ทับทิม ศรีคูณ 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
19 นาง เสงี่ยม เคนประคอง 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
20 นาง พรวิมล เนียมพันธ์ 2 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
21 นาง กรอบแก้ว นิลเกษ 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
22 นาง สำเนียง ชัยนวล 2 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
23 นางสาว อรทัย กุจะพันธ์ 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
24 นาย บุญเลี้ยง ธานี 2 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
25 นาย เลื่อน เขียวอ่อน 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
26 นางสาว กอบแก้ว เนียมพันธ์ 8 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
27 นาย ทองดี บัวงาม 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
28 นาง สายัน แสงทับทิม 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
29 นาง เสถียน นำภา 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
30 นาง อรอุมา สารจันทร์ 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
31 นางสาว นัยนา รักโคตร 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
32 นาง กิตติยา กลิ่นสกุล 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
33 นาง สมปอง บัวงาม 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
34 นาง อนุธิดา เงินหมั้น 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
35 นางสาว อุบล กุคำทอน 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
36 นางสาว จันทร์ฉาย สมาพงษ์ 2 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
37 นาย เจริญ บุญเพ็ง 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
38 นาย กิติพงษ์ สาธุวงษ์ 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
39 นาย สุด อาสม 2 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
40 นาง พรภิรุณ กิ่งวิชิต 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
41 นาง เพ็ญภรณ์ นะวะคำ 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
42 นาย วิจารย์ โมราชาติ 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
43 นาง ประกาย จันทร์ทึก 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
44 นาง จุฑาทิพย์ หวนคนึง 2 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
45 นาย อนุชา คำทวี 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
46 นาง สมัย โพรัง 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
47 นาง ชลิดา กระแสเศวต 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
48 นาง จินดา ทองมาก 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
49 นาย อานนท์ คำมุงคุล 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023
50 นาง ณัฐกานต์ ตันสาย 5 ชำ กันทรลักษ์ ผู้ผลิต Oct. 26, 2021 Oct. 25, 2023