กำลังแสดงผลในรูปแบบ Mobile
แจ้งเหตุเรื่องทุเรียน สารวัตรทุเรียน

ขายทุเรียนอย่างไรไม่ให้ถูกโกง

“ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Lava Durian Sisaket)” หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์ก้านยาว ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมปานกลาง เนื้อละเอียด แห้ง สีเนื้อเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล ซึ่งปลูกในพื้นที่อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอศรีรัตนะ ของจังหวัดศรีสะเกษ

01. ผู้ผลิต

“ผู้ผลิต” หมายถึง เกษตรกร หรือ กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และต้องขึ้นทะเบียนกับ หน่วยงาน องค์กรที่จังหวัดศรีสะเกษมอบหมาย และยอมรับเงื่อนไขการตรวจรับรอง

02. การขึ้นทะเบียนผู้ผลิต

“การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” หมายถึง ผู้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน เป็นผู้ผลิต ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ”

03. ผู้ประกอบการค้า

“ผู้ประกอบการค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้จ่าหน่ายสินค้าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และต้องซื้อกับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับหน่วยงาน องค์กรที่จังหวัดศรีสะเกษมอบหมาย และยอมรับเงื่อนไขการตรวจรับรอง

04. การจัดการคุณภาพพืช

"ระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP)" เป็นขั้นตอนที่มุ้งเน้นเพื่อผลิตพืชชนิดนั้นๆ โดยคำนึงถึงการจัดการตามความต้องการในการพัฒนาการของพืชในแต่ละช่วง ตั้งแต่เริ่มปลูก จนเก็บเกี่ยวซึ่งจะท่าให้ ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูง ลดต้นทุน และปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในผลผลิต