แบบขึ้นทะเบียนผู้ขายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. 2566


ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

กรุณากรอก หมายเลขบัตรประชาชน
กรุณากรอก ชื่อ ของผู้ลงทะเบียน
กรุณากรอก นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรุณาเลือกรูปภาพผู้ขายที่อยู่สำหรับติดต่อ

กรุณาระบุจังหวัด
กรุณาระบุอำเภอ
กรุณาระบุตำบล
กรุณากรอกบ้านเลขที่รูปแบบการจำหน่าย


ช่องทางการจำหน่าย

กรุณาระบุจังหวัด
กรุณาระบุอำเภอ
กรุณาระบุตำบล


ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมการตัดทุเรียน