แบบขึ้นทะเบียนผู้รวบรวม/โรงคัดบรรจุ/ล้ง ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. 2566


ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

กรุณากรอก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุณากรอก ชื่อ ของผู้ลงทะเบียน
กรุณากรอก นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน

ที่อยู่สำหรับติดต่อของผู้ลงทะเบียน

กรุณาระบุจังหวัด
กรุณาระบุอำเภอ
กรุณาระบุตำบล
กรุณากรอกบ้านเลขที่


ข้อมูลของผู้ประกอบการ

กรุณากรอก ชื่อสถานประกอบการ
กรุณาระบุจังหวัด
กรุณาระบุอำเภอ
กรุณาระบุตำบล
กรุณากรอกบ้านเลขที่

ใบรับรองของสถานประกอบการ