แบบขึ้นทะเบียนนักตัด ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. 2566


ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้องที่อยู่สำหรับติดต่อ
ประเภทการฝึกอบรมเรื่องการตัดทุเรียนใบรับรองผ่านการฝึกอบรมการตัดทุเรียน