แบบขึ้นทะเบียนนักตัด ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. 2566


ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

กรุณากรอก ชื่อ ของผู้ลงทะเบียน
กรุณากรอก นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน
กรุณากรอก หมายเลขบัตรประชาชน
กรุณากรอกระบุประสบการณ์ตัดที่อยู่สำหรับติดต่อ

กรุณาระบุจังหวัด
กรุณาระบุอำเภอ
กรุณาระบุตำบล
กรุณากรอกบ้านเลขที่ประเภทของผู้ตัด


การฝึกอบรมเรื่องการตัดทุเรียนใบรับรองผ่านการฝึกอบรมการตัดทุเรียน