Card image cap

เผยแพร่เมื่อ : May 30, 2023, 11:19 a.m.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้แก่ผู้ประกอบการ/ผู้จำหน่ายทุเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา "ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ" ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องห้ามจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษด้อยคุณภาพและห้ามแอบอ้างใช้ชื่อทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ฤดูกาลผลิตปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ/ผู้จำหน่ายทุเรียน สมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ" เพื่อเป็นมาตรการในการรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าของจังหวัดให้มีความยั่งยืนต่อไป