Card image cap

เผยแพร่เมื่อ : May 23, 2023, 2:41 p.m.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพ และการส่งออกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

นายสมชาย  เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามควบคุมคุณภาพทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เพื่อป้องกัน ป้องปราม ปัญหาทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษด้อยคุณภาพ การสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) รวมทั้งแนวปฏิบัติเพื่อการส่งออกแก่ผู้ประกอบการการส่งออกให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของประเทศผู้ส่งออกปลายทาง

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย

จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นางจันทร์เพ็ญ  คูณมี  หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องสะงำ  ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 ราย

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ประกอบด้วย หัวหน้าด่านตรวจพืชนครพนม และหัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร โดยมีนายอลงกต อุทัยธนกิจ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้